Văn bản đề xuất nội dung thanh tra năm 2022 phải có trọng tâm, trọng điểm, rõ ràng, cụ thể, thanh tra chuyên đề diện rộng (nếu thấy cần thiết).

Đồng thời, bám sát chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền thanh tra và sự chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ và chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương việc thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng, chống tham nhũng và việc thực thi chính sách pháp luật trên các lĩnh vực ở các địa phương và bộ, ngành.

Bên cạnh đó, quan tâm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2021 và đề xuất việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với các nội dung có liên quan tới chức năng, nhiệm vụ của ngành Thanh tra trong điều kiện diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid- 19 và thực hiện chủ trương của Chính phủ áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch và phát triển kinh tế, thực hiện mục tiêu kép.

Văn bản của các đơn vị gửi về TTCP (qua Vụ Kế hoạch - Tổng hợp) trước ngày 26/7/2021, đồng thời gửi file mềm đến địa chỉ email phongkehoach@thanhtra.gov.vncucchongthamnhung@thanhtra.gov.vn và các vụ, cục thuộc TTCP được phân công theo dõi.

Nguồn: Giang Thân - Báo thanh tra