Qua nắm tình hình bước đầu cho thấy, 4 vụ việc mà UBND tỉnh Hà Nam báo cáo tại Văn bản số 587 là những vụ việc KN,TC tồn đọng, kéo dài đã được UBND tỉnh Hà Nam xem xét, giải quyết nhưng công dân vẫn tiếp khiếu và UBND tỉnh Hà Nam cũng đã báo cáo tổ công tác theo Quyết định số 1849/QĐ- TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và nằm trong kế hoạch số 363/KH-TTCH ngày 20/3/2019 của TTCP.

Để giải quyết dứt điểm các vụ việc này, theo TTCP cần có thời gian rà soát, có sự phối hợp chặt chẽ giữa TTCP, UBND tỉnh Hà Nam, các bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công an, Tài chính để thống nhất biện pháp giải quyết.

Do vậy, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao TTCP chủ trì thành lập tổ công tác liên ngành gồm: Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Công an và UBND tỉnh Hà Nam thực hiện việc rà soát, đề xuất Thủ tướng Chính phủ biện pháp giải quyết các vụ việc theo quy định.

Nguồn Báo Thanh tra - Giang Thân​