Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đề tài Xây dựng và triển khai phần mềm Quản lý công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Thông tin về sáng kiến, đề tài khoa học Danh mục các chương trình, đề tài  
Đề tài Xây dựng và triển khai phần mềm Quản lý công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

1. Tên đề tài: Xây dựng và triển khai phần mềm Quản lý công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Hà Nam.                    

2. Mã số:

3. Thời gian thực hiện: Từ tháng 02/ 2019 đến tháng 08/2020.

4. Cấp quản lý: Cấp tỉnh   

5. Kinh phí:

6. Nguồn cấp: Ngân sách sự nghiệp khoa học công nghệ của tỉnh

7. Chủ nhiệm đề tài

Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Yến

Học hàm/học vị: Cử nhân

Chức danh: Chánh thanh tra

Điện thoại: 0226.3852585; Fax: 0226.3852585

Mobile: 0916369286

E-mail: nguyenthihaiyen@hanam.gov.vn

Địa chỉ cơ quan: Đường Đinh Công Tráng, phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, Hà Nam

8. Cơ quan chủ trì đề tài

Tên tổ chức thực hiện đề tài: Thanh tra tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226.3852585; Fax: 0226.3852585

E-mail: ttra@hanam.gov.vn

Địa chỉ: Đường Đinh Công Tráng, phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam