Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021

Tin tức sự kiện  
Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 442/KH-TTCP ngày 31/3/2022 của Thanh tra Chính phủ về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021; Quyết định số 126/QĐ-TTCP ngày 27/4/2022 của Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành “Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh năm 2021"; Ngày 04/4/2022, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Văn bản số 783/VPUB-NC về việc tham mưu triển khai Kế hoạch đánh giá công tác PCTN đối với các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương năm 2021.

Ngày 27/4/2022, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 1094/QĐ-UBND về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của UBND tỉnh Hà Nam, trong đó, giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ công tác của UBND tỉnh tiến hành thẩm tra hồ sơ đánh giá, đánh giá lại đối với từng đơn vị. Các Sở, Ban, ngành, địa phương tự tổ chức đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng và gửi kết quả về Thanh tra tỉnh tổng hợp. Ngày 27/4/2022, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 552/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của tỉnh Hà Nam. Ngày 15/6/2022, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Báo cáo số 101/BC-UBND về kết quả đánh giá công tác PCTN năm 2021.Theo Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021 của Thanh tra Chính phủ, tỉnh Hà Nam tự chấm điểm theo các tiêu chí đạt 60.5/100 điểm.​