Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cử cán bộ tham gia Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị đấu thầu

Tin trong ngành  
Cử cán bộ tham gia Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị đấu thầu
Nhận được Văn số 2379/SKHĐT-TĐ ngày 09/11/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc cử cán bộ tham gia Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị đấu thầu;Ngày 10/11/2021 Thanh tra tỉnh có văn bản số 644/TTr-NV4 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.