1.   “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Một trong những điểm mới, hạt nhân của Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII so với văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI và XII đó là: Đảng ta xác định rõ nhiệm vụ then chốt trong công tác “xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”. Trong “Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng” do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày ngày 26 tháng 01 năm 2021, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Cần “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc kết hợp sức mạnh thời đại, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”(1) và xem nhiệm vụ này là chủ đề xuyên suốt của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Yếu tố “hệ thống chính trị” đã được người đứng đầu Đảng ta thống nhất làm một với nhiệm vụ “xây dựng và chỉnh đốn Đảng”. Nước ta do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Những vị trí quản lý then chốt trong hệ thống chính trị được Đảng ta bố trí nhân sự phù hợp. Vì vậy, hệ thống chính trị có trong sạch, vững mạnh thì Đảng mới vững mạnh và trong sạch. Do đó có thể nói, phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ không chỉ thuộc về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, mà còn là nhiệm vụ xuyên suốt cả hệ thống chính trị.

Có thể nói, nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng được Đảng ta xác định gắn liền chặt chẽ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Hệ thống chính trị trong sạch, chấm dứt tình trạng “trên nóng dưới lạnh”, thì nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng mới đạt hiệu quả cao, phản ánh công tác cán bộ của Đảng ta là sáng suốt; đội ngũ đảng viên qua đó được giáo dục, thấm nhuần tinh thần chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương, cũng như Ban chấp hành các cấp. Việc thêm yếu tố “hệ thống chính trị” vào nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng còn cho thấy tính chất biện chứng giữa “công tác chỉ đạo” của Đảng với nhiệm vụ “hành pháp” của Nhà nước và Chính phủ. Nói phải đi đôi với làm. Phòng, chống tham nhũng phải bắt nguồn từ cấp cơ sở. Có như vậy, nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng mà Đảng ta đề ra trong các Văn kiện đại hội mới đạt được hiệu quả cao trong thực tiễn, thống nhất và đồng bộ giữa các cấp.

Cũng trong “Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII cũng xác định rõ nhiệm vụ: “Xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; hoàn thiện cơ chế kiểm soát chặt chẽ quyền lực; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”(2). Để đạt được nhiệm vụ quan trọng có tính quyết định này, Đại hội cho rằng cần: “Xây dựng nhà nước kiến tạo, chính phủ liêm chính, hành động, phục vụ; nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch”(3).

Công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ sống còn của Đảng ta. Vì vậy công tác này đòi hỏi phải thống nhất, đồng bộ từ chủ trương cho đến cách thức vận hành, từ trung ương cho tới địa phương, từ cấp cơ sở cho đến thượng tầng kiến trúc. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải gắn liền với xây dựng, chỉnh đốn hệ thống chính trị, được xem là đột phá chiến lược về tư duy lãnh đạo của Đảng ta. Là điểm bổ sung hoàn toàn mới so với các kỳ Đại hội trước đây. Chính phủ kiến tạo, Nhà nước vững mạnh thì Đảng mới cách mạng trường tồn. Hệ thống các cấp chính quyền lỏng lẻo, quan liêu, biểu hiện “lợi ích nhóm” thì “nạn” tham nhũng càng khó kiểm soát.

2. Chống tham nhũng phải gắn liền với chống các biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Một trong những điểm quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đưa ra thảo luận, thống nhất và được cụ thể hoá trong Văn kiện đó là phải xác định xây dựng Đảng về đạo đức làm gốc. Trong đó chống các biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” được xem là nền tảng. Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định: “Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các giá trị đạo đức cách mạng theo tinh thần Đảng ta là đạo đức, là văn minh cho phù hợp với điều kiện mới và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc”(4), nghiêm túc khắc phục tình trạng: “Một bộ phận cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, ngại khó, ngại khổ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””(5).

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” là những kẻ thù vô hình nằm sâu trong suy nghĩ của mỗi người. Là quá trình suy thoái về nhận thức, tha hoá về lối sống, thiếu kiên định mục tiêu chống tham nhũng, chống tiêu cực. Chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” là chống lại mầm mống hình thành cái tiêu cực, từ đó mới làm được nhiệm vụ chống tham nhũng. Vì vậy, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII xác định trọng tâm của công tác xây dựng Đảng đó là phải xây dựng Đảng về đạo đức là gốc(6). Cái gốc có vững mạnh thì cái cây mới phát triển. Do đó, chống tham nhũng cũng phải bắt đầu từ gốc rễ là chống tham nhũng sâu trong nhận thức. Chống tham nhũng phải gắn liền làm một với chống nhận thức sai lệch về con đường Đảng lãnh đạo tuyệt đối; chống lại tư tưởng thoả hiệp với cái ác, cái xấu; chống lại quan điểm sống xa hoa lãng phí, xa dân, quan liêu, nhạt phai lý tưởng. Nhận thức sai lầm trong bất cứ khâu nào của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng có nguy cơ khiến công sức lao động của cả tập thể bị cản trở. Vì vậy công tác lựa chọn cán bộ giữ các vị trí quan trọng trong Đảng, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược được xem là nhiệm vụ tiên quyết, sống còn của hệ thống Đảng.

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII cũng xác định rõ: “Việc xử lý kỷ luật nghiêm những đảng viên vi phạm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, cả cán bộ đương chức và nghỉ hưu đã giúp mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, tự điều chỉnh hành vi, tích cực rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong công tác”(7). Thực tế đã chứng minh, công tác phòng, chống tham nhũng chỉ đạt được thành tựu khi thực hiện tốt công tác phòng, chống tiêu cực. Nếu như công tác phòng, chống tham nhũng đặt nhiệm vụ chống lợi ích nhóm và lợi ích kinh tế cá nhân do hoạt động tham nhũng mà có, thì công tác phòng, chống tiêu cực hướng tới chống các biểu hiện nhận thức sai trái trong tư tưởng, đạo đức lối sống. Mối quan hệ giữa chống tiêu cực và chống tham nhũng được Đảng ta xác định là mối quan hệ biện chứng giữa cái chung và cái riêng, giữa bản chất và hiện tượng, giữa lợi ích kinh tế và quyền lợi chính trị(8), mà trong đó, muốn chống được tham nhũng thì phải chống cho được cái tiêu cực. Quan điểm về phòng chống tham nhũng phải gắn liền làm một với công tác phòng, chống tiêu cực được Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đưa ra, một lần nữa, được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định và bổ sung vào nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Theo đó, Người đứng đầu Đảng ta đề nghị đưa cụm từ “tiêu cực” vào tên gọi của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và được Bộ Chính trị thống nhất với tên gọi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực “để bao quát được đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn”(9), góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng(10).

3.  Một số giải pháp then chốt trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Để đảm bảo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thông suốt, nhất quán với quan điểm chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã quán triệt và đi vào trọng tâm, giải quyết vấn đề từ gốc. Cụ thể:

3.1.  Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII là: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”(11), trong đó nhấn mạnh “bốn kiên định” trong tư tưởng cốt lõi “Đảng ta là Đảng cầm quyền”, “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”(12), xác định nhiệm vụ cốt lõi “không ngừng nâng cao năng lực và đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới. Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị. Hết sức coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng(13). Chân lý này không gì có thể thay đổi được.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đó cần phải xuất phát từ vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng. Trên thực tế, Đảng ta tham gia lãnh đạo, chỉ đạo không chỉ về mặt tư tưởng, mà còn tổ chức sắp xếp nhân sự quản lý các cấp của hệ thống chính trị. Vì vậy, công tác nhân sự được Đảng ta xác định là “then chốt của then chốt”(14); then chốt mà không chặt chẽ, không thống nhất, đồng bộ với nhau thì không thể bảo vệ được “cánh cửa” của ngôi nhà.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ “trường kỳ”, do đó đòi hỏi phải phát huy cao độ vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng. Tính noi gương, sức chiến đấu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng ta phải được xem là mẫu mực. Người đứng đầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải “thật sự coi công tác phòng, chống tham nhũng là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện”(15).

3.2.  Nêu cao vai trò người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng.

Chưa bao giờ nhiệm vụ nêu cao “vai trò người đứng đầu” được Đảng ta đặc biệt chú trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực như trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã chỉ ra thực trạng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian qua, mặc dù đã đạt được những thành tựu to lớn, song vẫn còn nhiều cá nhân lãnh đạo trong hệ thống cấp uỷ Đảng, chính quyền chưa thực hiện nghiêm “vai trò nêu gương”. Nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt còn thiếu quyết liệt trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, hạn chế, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã “nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Bộ Chính trị ban hành Quy định số 55-QĐ/TW về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, kịp thời chấn chỉnh tác phong công tác, lối sống xa hoa, lãng phí, gây phản cảm trong xã hội và gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh, giản dị, tiết kiệm. Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định số 09-QDi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, chỉ rõ 8 nội dung các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương phải gương mẫu đi đầu thực hiện và 8 nội dung phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống; đồng thời, yêu cầu cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”(16).

3.3.  Sớm kiện toàn Hệ thống pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Quán triệt tinh thần “xây dựng Nhà nước kiến tạo, Chính phủ liêm chính, hành động, phục vụ; nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch”(17) như là “kim chỉ nam” trong công tác phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII xác định việc “tiếp tục xây dựng nền tư pháp Việt Nam, chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Hoạt động tư pháp phải có trọng trách bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân”(18) như là thiết chế vững chắc để bảo vệ “sự liêm chính” của Đảng ta.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII cũng chỉ ra bước tiến quan trọng trong việc củng cố hệ thống pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đã xác định chính xác các nội hàm và mối liên hệ giữa “tham nhũng” và “tiêu cực”. Đây cũng là lần đầu tiên hệ thống pháp luật về phòng chống, tham nhũng, lãng phí “mở rộng việc phòng, chống tham nhũng sang cả khu vực tư nhân”(19). Việc “mở rộng” sang khu vực tư nhân này của luật phòng, chống tham nhũng đã giúp các cơ quan thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện những vụ việc tham nhũng, tiêu cực lớn, góp phần lấy lại niềm tin vững chắc trong Nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng và tính nghiêm minh của pháp luật Nhà nước.

3.4.  Nâng cao vai trò giám sát và xử lý thu hồi tài sản bị chiếm đoạt do tham nhũng.

Vai trò giám sát được xem là công tác quan trọng trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra ba nhiệm vụ trọng tâm và ba giải pháp đột phá, một trong những giải pháp đột phá đó là “kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ quyền lực”(20). Việc “kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ quyền lực” được Đảng ta xác định không chỉ là công tác thường xuyên, mà còn là nhiệm vụ sống còn trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, cần xác định công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ lâu dài, mang tính chiến lược.

Mặt khác, nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực cần phải hiểu là nhiệm vụ hai chiều. Không chỉ có “trên giám sát dưới”, mà cần đề cao cả nhiệm vụ “dưới giám sát trên”. Thực tế đã chỉ ra, nhiều trường hợp, người đứng đầu các cơ quan giám sát, thanh tra, kiểm tra khi đứng trước một vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng thường hay có tâm lý nể nang, thiếu dũng cảm, không dám động chạm vì “phía trên” là lãnh đạo trực tiếp của mình.

Trước thực trạng còn nhiều hạn chế trong công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra hoạt động tham nhũng, tiêu cực, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã xác định: Cần “triển khai quyết liệt, thường xuyên, toàn diện, đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, phục vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh”(21), trong đó các cấp ủy, tổ chức Đảng phải ““nhốt” được quyền lực của người đứng đầu trong “lồng cơ chế””(22). Chỉ khi nào “quyền lực” thanh tra, kiểm tra, giám sát được kiểm soát chặt chẽ trên cơ sở “thượng tôn pháp luật”, xác định “không có vùng cấm” nào có thể cản bước việc đưa các hoạt động “tiêu cực”, “tham nhũng” ra ánh sáng, thì khi ấy, công tác xây dựng Đảng mới được kiện toàn, nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mới thành tựu.

Bên cạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thì công tác xử lý, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt do tham nhũng cũng được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đặc biệt quan tâm. Mối quan hệ giữa công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát với công tác phát hiện, xử lý thu hồi tài sản do tham nhũng có thể xem là mối quan hệ song hành chặt chẽ và biện chứng với nhau. Mối quan hệ này được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII xác định rất rõ: “Sự phối hợp giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra, kiểm toán nhà nước và điều tra, truy tố, xét xử ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả hơn, hạn chế sự chồng chéo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong lãnh đạo, quản lý để đề xuất bổ sung, sửa đổi các văn bản có liên quan cho phù hợp”(23).

Trước tình hình tham ô, tham nhũng có dấu hiệu ngày càng phức tạp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII xem việc “kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; từ đó hình thành cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để tiến tới không thể tham nhũng”(24); đồng thời “tiếp tục thực hiện chặt chẽ, hiệu quả về kê khai, kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp”(25) như là cách thức ngăn chặn tận gốc không chỉ nguy cơ tham ô, tham nhũng, mà còn nắm bắt ngay từ đầu “đường đi, nước bước” của những tài sản bất minh do tham ô, tham nhũng có được. Đây được xem là giải pháp mạnh mẽ, kiên quyết của Đảng ta về công tác phòng, chống tham ô, tham nhũng nói chung và kiên quyết xử lý, thu hồi hiệu quả tài sản do tham ô, tham nhũng nói riêng, đạt được sự đồng thuận, nhất trí cao trong Đảng.

3.5.  Phát huy tinh thần tố cáo tham nhũng và tăng cường cơ chế bảo vệ người tố cáo tham nhũng, tiêu cực.

Để thực hiện “Ba nhiệm vụ trọng tâm”(26) và “Ba giải pháp đột phá”(27) trong công tác xây dựng Đảng, trong đó có nội dung “kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực, quan liêu”(28), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đặc biệt coi trọng công tác phát huy vai trò tố cáo tham nhũng trong Nhân dân, đồng thời đề cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ người tố cáo tham nhũng, tiêu cực.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII xác định rõ nhiệm vụ phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “nhiệm vụ toàn dân”(29), vì vậy, việc khuyến khích động viên kịp thời, phát huy trách nhiệm của Nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là việc cần phải làm đồng bộ, thống nhất. Trong đó cần nâng cao hơn nữa vai trò “phát huy tính tích cực, chủ động và phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội, nhân dân, doanh nghiệp, báo chí trong phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng”(30). Trên thực tế, thời gian vừa qua, nhiều vụ án tham nhũng chỉ được phát hiện, đưa ra xét xử kịp thời khi có sự phản ánh của báo chí - truyền thông, trong đó, nhiều vụ việc tiêu cực nổi cộm tại các cấp cơ sở được xem xét, xử lý khi có đơn thư tố cáo, tố giác của người dân(31).

Tuy nhiên, bên cạnh những người dân dũng cảm, kiên quyết đấu tranh chống lại thói quan liêu, tiêu cực, nhũng nhiễu của một số cán bộ “suy thoái đạo đức, tư tưởng”, thì vẫn còn đó một số đối tượng lợi dụng quyền “dân chủ” trong tố cáo tham nhũng, tiêu cực(32), móc nối với một số phần tử phản động ở nước ngoài(33) thực hiện nhiều hành vi vu khống, xúc phạm tới danh dự, nhân phẩm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gây hoang mang trong xã hội(34), tạo dư luận xấu trong Nhân dân, khiến Nhân dân mất niềm tin vào chính quyền, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm cản trở công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng ta.

Trước thực trạng trên, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII xác định rõ: “Có cơ chế khuyến khích và bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng, lãng phí”(35), song cũng kiên quyết xử lý “những người lợi dụng chống tham nhũng để vu khống, gây chia rẽ, làm mất đoàn kết nội bộ”(36), để công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực thực sự là nhiệm vụ của toàn dân, là thể hiện sức mạnh của Đảng, là quyết tâm “không có vùng cấm” như trong khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; song, cũng kiên quyết không để lọt những thành phần phản động, suy thoái biến chất lợi dụng “quyền tự do dân chủ” để chống phá, làm cản trở công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chung của đất nước./.

Ngô Hương Giang
Giám đốc Không gian văn hoá Phạm Văn Đồng