Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Hoạt động nghiệp vụ  
Công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Ngày 12/8/2021, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 55/QĐ-TTr ngày 04/8/2021 của Thanh tra tỉnh Hà Nam tiến hành công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tại Hội trường tầng 5, Thanh tra tỉnh.Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Hà Nam, ông Hà Đức Sơn - Trưởng Đoàn thanh tra đọc toàn văn Quyết định số 55/QĐ-TTr ngày 04/8/2021 của Thanh tra tỉnh; phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trường đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch thanh tra tại đơn vị.Đại diện các doanh nghiệp nhất trí với Quyết định thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh, các đơn vị sẽ chỉ đạo các phòng ban chuyên môn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan và cử cán bộ chuyên môn phục vụ Đoàn thanh tra hoàn thành kế hoạch đã đề ra.