Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc thực hiện pháp luật về thanh tr...

Tin tức sự kiện  
Công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2019-2020 tại sở Công thương

Ngày 10/11/2021, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 79/QĐ-TTr ngày 04/11/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh Hà Nam tiến hành công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2019-2020 tại sở Công thương Hà Nam.

Được sự ủy quyền của Chánh Thanh tra tỉnh Hà Nam, ông Nguyễn Huy Đông - Trưởng Đoàn thanh tra đọc toàn văn Quyết định số 79/QĐ-TTr ngày 04/11/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh; phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trường đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch thanh tra tại đơn vị.

Giám đốc sở Công thương nhất trí với Quyết định thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh, đơn vị sẽ chỉ đạo các phòng ban chuyên môn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan và cử cán bộ chuyên môn phục vụ Đoàn thanh tra hoàn thành kế hoạch đã đề ra.​