Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm

Hoạt động nghiệp vụ  
Công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm

Ngày 16/6/2021, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 09/QĐ-TTr ngày 03/3/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh Hà Nam tiến hành công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý và sử dụng đất đai tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm.

Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Hà Nam, ông Hà Đức Sơn - Trưởng Đoàn thanh tra đọc toàn văn Quyết định số 09/QĐ-TTr ngày 03/3/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh; phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trường đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch thanh tra tại đơn vị.

Chủ tịch UBND thị trấn Tân Thanh nhất trí với Quyết định thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh, đơn vị sẽ chỉ đạo các phòng ban chuyên môn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan và cử cán bộ chuyên môn phục vụ Đoàn thanh tra hoàn thành kế hoạch đã đề ra.