Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chức năng nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh

Giới thiệu chung Tổ chức bộ máy  
Chức năng nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh
Thanh tra tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có trách nhiệm giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Thanh tra tỉnh chịu sự chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND tỉnh và chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về tổ chức, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.​​​
Tin liên quan