UBND tỉnh Nam Định đánh giá, năm 2021, tình hình tham nhũng trên địa bàn tỉnh không quá phức tạp, không có vụ án trọng điểm về lĩnh vực này. Hầu hết là các vụ án tham nhũng, sai phạm trong quản lý, sử dụng đất tại địa phương, cơ sở, số tiền, tài sản tham nhũng không lớn.

Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan cấp trên, ngày 20/01/2021, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND về nhiệm vụ công tác PCTN năm 2021. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

Cụ thể, UBND tỉnh đã tổ chức tập huấn, phổ biến Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập cho lãnh đạo, Chánh Thanh tra các Sở, ngành và UBND cấp huyện với khoảng 200 người tham dự; tổ chức 23 hội nghị tuyên truyền với 2.878 người tham dự, phát hành 820 tài liệu về PCTN theo Đề án 861 của Thủ tướng Chính phủ. Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN trên hệ thống đài phát thanh huyện, đài truyền thanh xã tiếp tục được nhiều đơn vị trong tỉnh triển khai áp dụng.


Cùng với việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định giao chỉ tiêu cắt giảm chi phí hội nghị, công tác, tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2021 để các đơn vị xây dựng kế hoạch thu, chi, đảm bảo tiết kiệm ngân sách nhà nước…

Kết quả, năm 2021, Nam Định đã phát hiện 19 vụ việc tham nhũng, xem xét xử lý 79 đối tượng. Trong đó, phát hiện mới 9 vụ với 21 đối tượng; số vụ phát hiện trong kỳ trước được điều tra, xét xử trong kỳ này là 10 vụ với 58 đối tượng.

Có thể khẳng định, công tác PCTN được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, đạt chất lượng, hiệu quả. Qua đó, góp phần thực hiện tốt các quy định trong lĩnh vực quản lý nhà nước, đảm bảo đúng quy định, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả đối với tham nhũng, tiêu cực. Mặt khác, các hành vi tham nhũng, tiêu cực được xử lý kịp thời, đúng quy định, góp phần quan trọng trong việc giáo dục, tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh tồn tại, hạn chế...

Trong thời gian tới, UBND tỉnh Nam Định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; chú trọng công tác thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác PCTN; nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là tố cáo, phản ánh liên quan đến tham nhũng.

Ngoài ra, tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị khu vực ngoài nhà nước. Tăng cường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức đoàn thể trong công tác PCTN, nhất là trong việc tiếp nhận thông tin về phát hiện, xử lý tham nhũng, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về tham nhũng./.

Hoàng Minh