Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo về việc thanh tra khai thác khoáng sản và các dự án xây dựng cảng

Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định  
Báo cáo về việc thanh tra khai thác khoáng sản và các dự án xây dựng cảng
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1414/UBND-NN&TNMT ngày 10/6/2021 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh;Ngày 15/6/2021 Thanh tra tỉnh có Báo cáo số 92/BC-TTr về việc thanh tra khai thác khoáng sản và các dự án xây dựng cảng gửi UBND tỉnh.