Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo thực hiện phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022

Chương trình kế hoạch hoạt động của Thanh tra tỉnh  
Báo cáo thực hiện phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022

Kế hoạch số 103/ KH-TTr ngày 28/10/2021 của Thanh tra tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022, Thanh tra tỉnh xây dựng báo cáo số 604/BC-TTr ngày 31/10/2022 như sau:

- 100% hồ sơ TTHC và 80% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác biên tập các nội dung đăng tải trên Trang TTĐT của cơ quan để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền.

- Ứng dụng CNTT gắn với công tác cải cách hành chính và các nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao năng lực cạnh tranh; triển khai thực hiện ứng dụng CNTT kết hợp với Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015.

- Tiếp tục thực hiện và hoàn thiện 100% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan Nhà nước được trao đổi dưới dạng văn bản điện tử (trừ văn bản mật).

- 100% cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử của tỉnh theo tên miền hanam.gov.vn.

- Thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện đảm bảo môi trường pháp lý trong ứng dụng CNTT tại cơ quan theo các quy định hiện hành.

- Tiếp tục ứng dụng, sử dụng phần mềm Quản lý Văn bản trong xử lý văn bản, xử lý công việc, trao đổi, điều hành, chỉ đạo của cơ quan, gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị.

- 70% các hệ thống thông tin có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu.

- Tiếp tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

- Thường xuyên đăng tải trên Trang thông tin điện tử các văn bản, các thông tin liên quan đến hoạt động công tác của cơ quan.

- Kết nối tích hợp dùng chung các ứng dụng của tỉnh, chính phủ để kết nối, chia sẻ dữ liệu... giữa các ứng dụng, hệ thống thông tin.

- Đẩy mạnh đổi mới, tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhà nước, nhất là trong việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

- Xây dựng hệ thống họp Hội nghị trực tuyến.

- Cử cán bộ đi tập huấn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về CNTT và việc thuê dịch vụ CNTT; tăng cường năng lực cán bộ làm công tác an toàn, an ninh thông tin trong cơ quan.

- Sử dụng có hiệu quả chứng thư số, chữ ký số đối với công tác quản lý, ban hành văn bản nhằm đảm bảo tính pháp lý trong trao đổi văn bản, tài liệu, an toàn thông tin trên môi trường mạng (trừ văn bản mật); gửi - nhận văn bản, giấy tờ và xử lý công việc trên môi trường điện tử để tiết kiệm chi phí và thời gian xử lý.

- Trang thông tin điện tử đảm bảo đầy đủ các nội dung, thông tin; nâng cao chất lượng các chuyên mục, tin, bài; tích hợp 100% các thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) lên Trang TTĐT của cơ quan.

Cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về CNTT, đáp ứng yêu cầu và khai thác hiệu quả hạ tầng CNTT./.

​