Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo phục vụ Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn năm 2016-2021"

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Báo cáo phục vụ Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn năm 2016-2021"

Ngày 19/20/2021, Thanh tra Chính phủ đã có văn bản về việc báo cáo phục vụ Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn năm 2016-2021".

Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:​​
2-2021-cq-1854-1.PDF