Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo kết quả phát ngôn cho báo chí

Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí  
Báo cáo kết quả phát ngôn cho báo chí