Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo kết quả kiểm tra làm rõ nội dung đơn kiến nghị của Cty CP Poliland tại văn bản số 03/0403/CV-PLL/2021 ngày 04...

Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định  
Báo cáo kết quả kiểm tra làm rõ nội dung đơn kiến nghị của Cty CP Poliland tại văn bản số 03/0403/CV-PLL/2021 ngày 04/3/2021

Thực hiện Văn bản số 931/VPUB-NC ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ nội dung đơn kiến nghị của Cty CP Poliland tại văn bản số 03/0403/CV-PLL/2021 ngày 04/3/2021, báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh tra tỉnh đã có Báo cáo số 65/BC-TTr ngày 13/5/2021 gửi UBND tỉnh về việc kiểm tra làm rõ nội dung đơn kiến nghị của Cty CP Poliland tại văn bản số 03/0403/CV-PLL/2021 ngày 04/3/2021.