Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sinh hoạt khoa học: Hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ thực hiện Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Sinh hoạt khoa học: Hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ thực hiện Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Trong khuôn khổ thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động phát triển sự nghiệp và sinh hoạt khoa học năm 2016, ngày 03/3/2016, Viện Khoa học Thanh tra tổ chức buổi sinh hoạt khoa học với nội dung: “Hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ thực hiện Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

Sinh hoạt khoa học: Hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ thực hiện Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Tham dự buổi sinh hoạt khoa học có đại diện một số cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Viện Khoa học Thanh tra. TS. Nguyễn Tuấn Khanh - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra chủ trì buổi họp.

 

Tại cuộc họp, TS. Đinh Văn Minh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra trình bày tóm tắt một số nội dung chính của Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Với những nội dung đã thể hiện, Chiến lược xác định những mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ và lộ trình thực hiện cụ thể theo từng giai đoạn nhằm xây dựng và phát triển ngành Thanh tra trong sạch, vững mạnh, kỷ cương, liêm chính, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

 

Các vấn đề được đưa ra thảo luận gồm những nội dung về quan điểm, mục tiêu phát triển ngành Thanh tra; nhiệm vụ, giải pháp; lộ trình và tổ chức thực hiện. Các đại biểu cùng nhất trí với quan điểm xây dựng cơ quan thanh tra nhà nước có thực quyền, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả dựa trên nguyên tắc khách quan, công bằng và từng bước được đổi mới phù hợp với yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong điều kiện hội nhập hiện nay.

 

Kết thúc buổi họp, TS. Nguyễn Tuấn Khanh nhấn mạnh rằng trên cơ sở những chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển ngành Thanh tra trong thời gian tới và nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong tổ chức và hoạt động của ngành Thanh tra hiện nay, cần thiết xây dựng Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đặc biệt, giai đoạn từ nay đến năm 2020 cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.