Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các phòng chuyên môn

Tổ chức bộ máy Các phòng chuyên môn  
Các phòng chuyên môn

CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ THUỘC THANH TRA TỈNH

Văn phòng

1. Ông Hà Đức Sơn

- Chức vụ:  Trưởng phòng.

- Điện thoại:0983953733

- Mail: haducson@hanam.gov.vn​​

2. Bà Vũ Thị Thu Hương

- Chức vụ: Phó phòng

- Điện thoại: 0916880689​

- Mail: Vuthithuhuong@hanam.gov.vn

Phòng Nghiệp vụ I

3. Ông Ninh Đức Luân

- Chức vụ:  Trưởng phòng.

- Điện thoại:0936814841

- Mail: ninhducluan@hanam.gov.vn

Phòng Nghiệp vụ II

1. Ông Đào Đình Trường

- Chức vụ:  Trưởng phòng.

- Điện thoại:0917375575

- Mail:daodinhtruong@hanam.gov.vn

2. Ông Phạm Văn Xô

- Chức vụ:  Phó phòng.

- Điện thoại:0988630908

- Mail: phamvanxo@hanam.gov.vn

Phòng Nghiệp vụ III

1. Ông Trịnh Văn Toàn

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại: 0904732067

- Mail: Trinhvantoan@hanam.gov.vn

2. Bà Trần Thị Tuyết Nhung

- Chức vụ:  Phó phòng.

- Điện thoại: 0979805099

- Mail: tranthituyetnhung@hanam.gov.vn

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan